Voorwaarden

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, deze voorwaarden liggen ten grondslag aan de deelname van deze website. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden stemt u ermee in dat u de voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hieraan voldoet. Links naar websites van derden vallen niet onder deze voorwaarden, maar dienen op de betreffende site geraadpleegd te worden.

Auteursrecht en copyright
Deze website en (domein-)naam zijn eigendom van W-bizz. Het copyright van de inhoud van deze website ligt tevens bij W-bizz mits anders aangegeven. Het gebruik van tekst, logo's, foto's of andere onderdelen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van de uitgever worden gekopieerd of gebruikt voor andere doeleinden dan deze site.

Aansprakelijkheid
Het gebruik van de diensten van deze site geschiedt op eigen risico van het lid. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn en/of haar profiel. De opgegeven gegevens in het profiel dienen correct en waarheidsgetrouw te zijn. W-bizz is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de site.

Het plaatsen van afbeeldingen, teksten en meer is voor eigen verantwoording. Hoewel W-bizz de privacy van de leden respecteert en het materiaal op deze site zo goed mogelijk zal beschermen stelt W-bizz zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit misbruik van het materiaal door andere leden of door nalatigheid van de leden. W-bizz zal de persoonlijke gegevens en het geplaatste materiaal van leden niet doorgeven aan derden of gebruiken voor wederverkoop of commerciĆ«le doeleinden.

Registratie en lidmaatschap
Toegang en gebruik van de diensten van deze site is uitsluitend mogelijk na registratie. Om te kunnen registreren moet er akkoord worden gegaan met deze voorwaarden. Bij twijfel over de correctheid van de registratie, verkeerd gebruik van de registratie of het geven van misleidende informatie zijn de medewerkers van deze site gerechtigd de gebruiker hierop aan te spreken of, indien nodig, te verwijderen van de site.

Deze site is bedoeld maar niet exclusief voor volwassenen in de leeftijd tussen 29-41 jaar, registraties onder 18 jaar worden niet geaccepteerd.

De toegang tot deze site is voor eigen verantwoording, evenals het geplaatste materiaal. Echter wordt er door de medewerkers van deze site regelmatig gecontroleerd op inhoud. Bij enig vermoeden dat er sprake is van materiaal dat minderjarigen bevat of wanneer er enige connectie is naar dergelijk materiaal wordt dit direct gemeld bij de betreffende instanties.

Gebruikskosten
Alle tarieven op deze site zijn inclusief BTW en andere heffingen die W-bizz van rechtswege zijn opgelegd. Bij het aanvaarden van het lidmaatschap van deze site wordt akkoord gegaan met de aangegeven gebruikskosten. W-bizz behoudt zich het recht voor deze kosten te allen tijde aan te passen, wijzigingen zullen worden doorgevoerd per vernieuwingsdatum van het lidmaatschap.Wijzigingen in de tarieven worden op de website vermeld en kunnen op elk gewenst moment geraadpleegd worden.

In het geval van misbruik van de site of overtreding van de voorwaarden heeft W-bizz recht om het lidmaatschap per direct stop te zetten zonder opgaaf van reden of recht op teruggave van de gebruikskosten aan het betreffende lid.

Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd, echter heeft het lid hiermee geen recht op teruggave van eventuele tegoeden.

Omgangsvormen
Van de leden wordt verwacht dat zij elkaar respectvol bejegenen. Discriminatie, beledigingen, bedreigingen of pesterijen zijn niet toegestaan, wanneer een lid zich hieraan schuldig maakt zal het lid per direct van de website verwijderd worden.

Het plaatsen van URL's of links in het profiel is niet toegestaan. Indien men een link, advertentie of banner wenst te plaatsen is dit in overleg met W-bizz mogelijk. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de webmaster van deze site per email info@w-bizz.com